انتخاب دروس و ثبت فیش پرداختی

کد ملــی خود را وارد کنید :
نام و نام خوانوادگی
کدملی
  • دروس انتخابی شما با موفقیت ثبت شد.
  • جمع کل مبلغ کلاسهای انتخابی شما تومان می باشد
    جهت وایز مبلغ از شماره حسابهای زیر استفاده نمایید .
    محل ورود اطلاعات شماره حسابهای معتبر جهت واریز وجه دانش آموزان. بانک رفاه کارگران -48922870- به حساب شرکت تعاونی آموزشی فرهنگی غیرانتفاعی شهاب