تکالیف ۹ اردی بهشت

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1396-02-09
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
دوم کوکب صیمی سلام.ریاضی:حل کاربرگ .هدیه:مطالعه درس اهل بیت پیامبر وثبت خلاصه داستان دردفترچه ..فارسی:ارزشیابی روخوانی شعر درختکاری.انجام تمرینات کتاب.جمله نویسی: حل کاربرگ .قرآن دوصفحه از گل واژه.پنج خط املا از درس مثل دانشمندان.هدیه درس ۸ پرسیده میشودودوتمرین ساعت ودوتمرین تفریق تکنیکی بارسم شکل نوشته شود
سوم راحله ناظمی قران تدریس درس وروانخوانی.ریاضی تدریس ضرب دو وسه رقمی در یک رقم.علوم ارزشیابی .فارسی روانخوانی وتدریس شعر بهاران ومعنی ان .هدیه تدریس درس 19 از روی کلمات درس اگر جنگل نباشد 2بار.5ضرب دو یا سه رقمی در یک رقم .شعر بهاران حفظ شود
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم تدریس ریاضی تدریس فارسی تدریس قران تدریس هدیه ها تدریس ۱۰ خط املا از درس مدرسه هوشمند_ ۱۰ کلمه از درس نوشته و مخالف انها را بنویسند_۵ کلمه از درس نوشته و برای انها هم خانواده بنویسند.قافیه ها و ردیف شعر نیایش را بنویسند.
پنجم آسیه خزاعی ریاضی: مرور و حل تمرین توسط دانش آموزان . انجام کار گروهی . فارسی : نوشتن املا از پنج درس آخر .روان خوانی درس آخر و تدریس نیایش . علوم : پرسش و پاسخ . قرآن : دبیر مربوطه . مطالعات : گفتگوی کلاسی و منوشتن سوالات . ریاضی: نوشتن تمرین های مرور فصل در دفتر . مطالعه ی درس ها . (( موفق باشید عزیزانم ))
ششم منیره سادات موسوی زاده تدریس درس علوم ۱۲_۱۳ حل فعالیت های کتاب و فکر کنید. ریاضی و قران :دبیر مربوطه مطالعه ی درس ۱۲علوم و درس ۲۳_۲۴مطالعات

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد